top of page

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o., Jablonkova 1282/40, 075 01 Trebišov, IČO: 51 105 624, zapísané v OR OS Košice I., odd. Sro, vl č. 42332/V

Úvodné ustanovenia

Úvodné ustanovenia


Tieto obchodné, dodacie a záručné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou EKOPLAST RA s.r.o., ako zhotoviteľom, a fyzickou osobou nepodnikateľom, ako objednávateľom.
Obchodné, dodacie a záručné podmienky na zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou EKOPLAST RA s.r.o., ako zhotoviteľom, a fyzickou osobou podnikateľom, resp. právnickou osobou,
sa riadi podmienkami stanovenými v zmluve o dielo a príslušnými právnymi predpismi SR. Týmito obchodnými podmienkami sa tieto zmluvné vzťahy riadia iba v prípade, ak je to v zmluve uvedené.
Obchodné podmienky sú zverejnené na web stránke spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o.
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ podpisom objednávky potvrdzuje zároveň svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami bez výhrad.
Je v záujme každého objednávateľa, aby sa vopred s týmito obchodnými podmienkami zoznámil. Objednávateľ má právo kontaktovať spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. v prípade akýchkoľvek nejasností vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok.
Akékoľvek odchýlky od týchto obchodných podmienok nie sú platné, pokiaľ nie sú písomne ​​upravené v texte zmluvy (objednávky).

​​

Základné údaje

Základné, fakturačné a kontaktné údaje spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o.:

 

EKOPLAST RA s.r.o.
Jablonkova 1282/40
075 01 Trebišov
IČO: 51 105 624
zapísaná v OR OS Košice I., odd. Sro, vl č. 42332/V
Telefón: +421915554766
E-mail: info@ekoplastra.eu
Web: https://ekoplastra.eu
Vyššie uvedená adresa je zároveň korešpondenčnou adresou aj adresou na uplatnenie reklamácií.

 

Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. ponúka servis plastových okien a v rámci neho najmä tieto služby:


Kontrola plastových okien, nastavenie správnej polohy plastových okien podľa možností, odstránenie zadrhania plastových okien podľa možností,
nastavenie správneho prítlaku a odstránenie prefukovania plastových okien podľa možností, vyuhlovanie krídla plastových okien podľa možností,
premazanie kovania plastových okien špeciálnym mazivom, výmena pántu plastových okien, impregnácia tesnení plastových okien, výmena tesnení plastových okien.
Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. vystupuje v zmluvnom vzťahu ako zhotoviteľ.
Objednávateľom je osoba, ktorá si necháva vykonať servis plastových okien (tiež aj ako „zákazník“).
Podpísaním objednávky objednávateľom a osobou poverenou spoločnosťou EKOPLAST RA s.r.o. dochádza k uzavretiu zmluvy o dielo, ktorou sa spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o.
zaväzuje vykonať pre objednávateľa servis plastových okien v rozsahu určenom objednávkou, a ktorou sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o. vopred dohodnutú cenu diela.

 

 

Dodacie podmienky


Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. vykoná po predchádzajúcej dohode s objednávateľom obhliadku plastových okien, v rámci ktorej bude určený druh a rozsah servisných prác, ktoré je potrebné u objednávateľa vykonať tak,
aby plastové okná riadne plnili svoj účel a funkciu. Na základe žiadosti objednávateľa spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. vypracuje a predloží objednávateľovi cenovú ponuku servisných prác;
cenová ponuka je platná 3 (tri) maximálne 7 (sedem) dní.
Objednávka sa spisuje na tlačive (formulári) spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o., pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
Podpisom objednávky sa objednávka považuje za záväznú. Akékoľvek zmeny objednávky servisu plastových okien je možné vykonávať iba písomne ​​alebo elektronicky (e-mailom) na adrese info@ekoplastra.eu
Zmeny objednávky uskutočnenej inou formou (napr. ústne alebo telefonicky) spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. neakceptuje.
Termín a čas realizácie servisných prác spoločnosťou EKOPLAST RA s.r.o. je dojednávaný s objednávateľom individuálne a hlavne vopred pred samotnou realizáciou.
Objednávateľ je povinný sprístupniť miesto výkonu prác v dohodnutom čase. V prípade, že objednávateľ namiesto výkonu servisných prác v dohodnutom čase nesprístupní, je spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. oprávnená uplatniť voči nemu preukázateľné vynaložené náklady spojené s mareným výkonom dohodnutých servisných prác av prípade ich neuhradenia objednávateľom ich od objednávateľa ďalej vymáhať.
V prípade prác, ktoré neboli zahrnuté v objednávke a ktorých vykonanie objednávateľ následne požaduje, budú s objednávateľom konzultované na mieste a účtované podľa bežných štandardných cien a cenníka spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o.
Pokiaľ objednávateľ cenu týchto prác odsúhlasí, je povinný ich uhradiť v hotovosti na príjmový doklad po ich vykonaní.
Objednávateľ je oprávnený od objednávky odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa podpisu objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ako známi o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je odoslané pred tým,
ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ objednávateľ udelí súhlas so začatím a vykonaním prác (servis) plastových okien pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy a spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. má právo na dohodnutú cenu za skutočne vykonané práce.
Odstúpiť od zmluvy pre nesplnenie záväzku spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o. je možné len z dôvodov a spôsobom stanoveným zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Platobné podmienky


Celková cena servisných prác vrátane DPH je uvedená v objednávke v časti „Cena celkom v EUR/EUR za servisný úkon“.

Uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky náklady a poplatky spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o. v súvislosti s objednaným servisom plastových okien.
Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. nepožaduje žiadne zálohy na služby jej poskytované.
Objednávateľ uhradí cenu vykonaných prác po ich realizácii (prevedení). Cenu servisných prác uhradí objednávateľ v hotovosti na príjmový doklad do rúk zamestnancov,
ktorý servis plastových okien vykonali. V prípade, že objednávateľ neuhradí v hotovosti dohodnutú cenu servisných prác, je spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. oprávnená (nie však povinná) použitý materiál demontovať,
odviezť a preúčtovať objednávateľovi preukázateľné náklady spojené s márnou montážou, demontážou a dopravou materiálu. Neuhradenú cenu servisných prác je spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. oprávnená od objednávateľa ďalej vymáhať.

Záručné podmienky

Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. poskytuje na servisné práce záruku 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa ich vykonania.

Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. neposkytuje záruku podľa prísnejších zásad ako ustanovuje zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
Objednávateľ má právo reklamovať vady spôsobené nesprávnym vykonaním servisných prác a vady použitých materiálov. Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. nezodpovedá za vady, ktoré neboli spôsobené porušením jej povinností. Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. nezodpovedá za vady spôsobené bežným opotrebením, neodbornou obsluhou, údržbou alebo mechanickým poškodením.
Záruka sa nevzťahuje tiež na vady, ktoré vznikli ako dôsledok zanedbania pravidelnej údržby, ako dôsledok vysokej vnútornej vlhkosti v objekte, v ktorom boli výrobky namontované, alebo v dôsledku vyššej moci bez zavinenia spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o.
Reklamáciu je možné uplatniť písomne ​​na adrese uvedenej v bode 2.1. týchto obchodných podmienok. Právo objednávateľa z vád diela zaniká, pokiaľ objednávateľ reklamáciu vady diela s jej presnou špecifikáciou neuplatní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (piatich) dní odo dňa vykonania servisných prác. a pri záručných vadách do 5 (piatich) dní po tom, čo vadu zistil a/alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť mal, najneskôr však do konca záručnej doby. Písomná reklamácia musí obsahovať najmä tieto údaje: dátum a číslo objednávky, dátum vykonania a odovzdania diela, popis vady a jej prejavy, voľba nároku (napr. bezplatné odstránenie, výmena, zľava a pod.) Posúdenie opodstatnenosti reklamácie má v kompetencii výlučne spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o.
V prípade uznania reklamácie sa zmluvné strany dohodnú na spôsobe a lehote na odstránenie zistených vád. Ak je reklamácia oprávnená, spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. bez zbytočného odkladu alebo v lehote do 30 (tridsiatich) dní od prijatia reklamácie objednávateľom bezplatne odstráni reklamované vady, ak sú odstrániteľné; bezplatne vymení vadný použitý materiál za bezvadný alebo poskytne primeranú zľavu, ktorá sa určí s ohľadom na povahu a rozsah reklamovanej vady. V prípade, že sa na mieste zistí, že nejde o reklamáciu, ale o servisný úkon, je na objednávateľovi, či spoplatnený servis využije. V takom prípade však spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. má voči objednávateľovi právo uplatniť nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených s posudzovaním takej vady. Objednávateľ má právo v prípade, že nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo pokiaľ sa domnieva, že spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. porušila jeho práva, obrátiť sa na spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Žiadosť o nápravu je objednávateľ povinný zaslať písomne ​​na adresu uvedenú v bode 2.1. týchto obchodných podmienok. Ak spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. na žiadosť objednávateľa o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má objednávateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov v danom spore je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

​​

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. spracováva osobné údaje objednávateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefonický kontakt.

Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. spracováva osobné údaje objednávateľa na základe objednávky, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie povinností zo zmluvy o dielo.
Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. spracováva osobné údaje objednávateľa za účelom plnenia zmluvných povinností (poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy,
bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o. plniť), plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov (vystavenie účtovných dokladov a pod.).
Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. môže poskytnúť osobné údaje objednávateľa príjemcovi (napr. daňový úrad, advokát), ktorý je podľa osobitných zákonov oprávneným subjektom.
Doba spracovania osobných údajov je závislá na kategórii spracovávaných osobných údajov a dobe trvania zákonných alebo zmluvných dôvodov určených osobitnými predpismi.
Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu a dobu archivácie týchto údajov
stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (spravidla 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu). Objednávateľ má právo na prístup k osobným údajom,
ktoré spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. o ňom spracováva (§ 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov).
Objednávateľ má právo na opravu osobných údajov v prípade, že spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. spracováva nesprávne alebo neúplné osobné údaje (§ 22 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov).
Objednávateľ má právo na výmaz osobných údajov za podmienok stanovených v 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracovanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti,
alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o., ak je to nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, alebo na uplatnenie právnych nárokov.
Objednávateľ má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov za podmienok stanovených v 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov obmedzilo, spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. môže osobné údaje prevádzkovateľ spracovávať len so súhlasom objednávateľa alebo za účelom uplatnenia právneho nároku,
na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Objednávateľ má právo na prenosnosť osobných údajov za podmienok stanovených v 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Objednávateľ má právo namietať spracovanie osobných údajov za podmienok stanovených v 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Objednávateľ má právo namietať profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie za podmienok stanovených v 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Objednávateľ má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27.
Objednávateľ má právo na náhradu škody za podmienok stanovených v 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. a to písomne ​​alebo emailom na adresu info@ekoplastra.eu.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Objednávateľ môže svoje práva uplatniť písomne ​​na adrese uvedenej v bode 2.1. týchto obchodných podmienok alebo emailom na info@ekoplastra.eu
Žiadosť objednávateľa uplatňujúceho svoje vyššie uvedené práva bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 (jedného) mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

 

Záverečné ustanovenia


Náhradné doručovanie. Za doručenú zásielku sa považuje každá písomnosť zaslaná doporučenou poštou na adresu adresáta uvedenú v objednávke (zmluve), resp. na inú, neskôr písomne ​​oznámenú adresu, a to márnym uplynutím úložnej lehoty na pošte,
ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) dní, alebo dňom jej vrátenia druhej zmluvnej strane, ak je písomnosť vrátená z dôvodu jej nedoručiteľnosti, alebo odmietnutie prevziať zásielku.
Vzťahy medzi spoločnosťou EKOPLAST RA s.r.o. a objednávateľom sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Spoločnosť EKOPLAST RA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok, a to aj bez zvláštneho informovania.
Nové znenie obchodných podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným dňom ich zverejnenia na webovej adrese spoločnosti EKOPLAST RA s.r.o.
Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení to nemá vplyv.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.9.2017

bottom of page